Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné podmínky ( dále jen „Obchodní podmínky“) vydává Salon Krása a péče – Iveta Erbenová se sídlem v Trutnově, Spojenecká 123, PSČ 541 01, IČ: 698 72 228 zapsanou u Živnostenského úřadu v Trutnově pod č. j. Ž/3451/08/Ry/26229/2, (dále jen „Poskytovatel“), která je zároveň poskytovatelem služeb, akcí a aktivit, dárků a zážitků nabízených na těchto stránkách.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele a jeho zákazníků, kterými mohou být fyzické osoby – nepodnikatelé , fyzické osoby – podnikatelé a právnické osoby (všichni dohromady dále jen „Zákazník“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou nepodnikající fyzická osoba, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.) vše v platném znění.

Je li smluvní stranou podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb.) v platném znění. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Odesláním závazné objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto Obchodních podmínek a všech jejich součástí platných pro internetový portál www.krasapece.cz v okamžiku provedení objednávky. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky. Na tyto podmínky je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání těchto Obchodních podmínek.

Poskytovatel se zavazuje na základě uzavření smlouvy doručit objednateli dárkový poukaz určený k uplatnění objednané služby a umožnit výběr objednané služby a objednatel se zavazuje poskytovateli zaplatit smluvní cenu. Objednatel uzavřením smlouvy prohlašuje, že jsou jemu i třetím stranám, které jsou držiteli dárkového poukazu, známy tyto všeobecné obchodní podmínky a že s nimi všechny strany bezvýhradně souhlasí.

II. Předmět smlouvy – objednávka

Pojmem objednávka se pro tyto Obchodní podmínky rozumí jednostranný právní úkon Zákazníka
směřujícího vůči poskytovateli s cílem obdržet od něj objednané plnění (dále jen „Objednávka“). Předmětem smlouvy je dárkový poukaz, který opravňuje jeho držitele k čerpání objednané služby na základě rezervace a jeho dodání na adresu uvedenou objednatelem v objednávce. Držitelem může být objednatel nebo třetí osoba, kterou objednatel ve své objednávce uvedl jako příjemce. Objednávka musí splňovat určité minimální náležitosti a obsahovat určité nezbytné údaje pro řádné vystavení dokladů a rychlé doručení zásilky zákazníkovi.

Zákazníci pro objednávku musí uvést tyto minimální údaje:

– jméno a příjmení objednavatele
– adresu a číslo popisné
– město
– poštovní směrovací číslo
– email objednavatele
– telefon
– hodnotu poukazu

V případě objednávky poukazu pro třetí osobu objednatel připojí do zprávy:

– jméno a příjmení držitele poukazu
– adresu a číslo popisné držitele poukazu
– město
– poštovní směrovací číslo
– telefon držitele poukazu

a.) Objednat dárkový poukaz lze těmito způsoby:

– telefonická objednávka dárkového poukazu
– osobní objednávka dárkového poukazu
– objednávka dárkového poukazu e-mailem
– přes webový formulář

Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je Poskytovatel oprávněn odmítnout nebo vrátit zákazníkovi k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.

b.) Místem dodání dárkového poukazu je adresa uvedená objednatelem v jeho objednávce. Poskytovatel neručí za ztrátu nebo zpožděné doručení dárkového poukazu přepravcem.

c.) Za doručení dárkového poukazu se považuje převzetí poukazu objednatelem nebo oprávněnou osobou uvedenou v objednávce, nebo jinou oprávněnou osobu, která se v době doručení zdržuje na adrese dodání uvedené v objednávce.

d.) Platnost dárkového poukazu je 12 měsíců od uzavření smluvního vztahu zaplacením smluvní ceny ve prospěch poskytovatele a je vyznačen na každém dárkovém poukazu nebo do provedení rezervace a uplatnění objednané služby. V případě vypršení platnosti poukazu bez provedení rezervace a uplatnění objednané služby zaniká nárok držitele poukazu na plnění bez jakékoli
náhrady škody.

III. Cena a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na ceně dárkového poukazu, kterou je cena uvedená v objednávce, na internetové stránce poskytovatele nebo sdělena telefonicky. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Cena zahrnuje náklady na poskytnutí objednané služby, akce nebo aktivity, výrobu a tisk průvodních materiálů a informační služby poskytovatele.

Zaplacením smluvní ceny se rozumí uhrazení celé kupní ceny ve prospěch poskytovatele. Smluvní
cena může být zaplacena převodem na účet poskytovatele 163386278/0600 vedený u GE Money Bank nebo osobně. Po zaplacení celé kupní ceny bude objednateli vystavena a doručena faktura a vyexpedován dárkový certifikát.

IV. Plnění a rezervace

a.) Plněním ze strany poskytovatele se rozumí zajištění objednané služby, akce nebo aktivity objednatelem v předem domluveném termínu prostřednictvím rezervace.

b.) Rezervací se rozumí rezervace termínu čerpání objednané služby uvedené na zakoupeném dárkovém poukazu v době jeho platnosti. Rezervaci může provést i třetí osoba, která není objednatelem, ale je oprávněným držitelem dárkového poukazu. Rezervací objednané služby se poskytovatel zavazuje zajistit objednateli nebo třetí osobě, která je oprávněným držitelem dárkového poukazu objednanou službu v dohodnutém termínu a v dohodnuté kvalitě. Rezervaci lze provést:

– telefonicky
– osobně
– e-mailem

c.) Provedená rezervace je závazná a lze jí provést nejpozději 14 dní před samotným čerpáním.

d.) Služba bude poskytnuta osobě uvedené při rezervaci.

e.) V případě, že se osoba uvedená v rezervaci neshoduje s osobou objednavatele, je objednavatel povinen informovat nového oprávněného držitele o těchto Všeobecných obchodních podmínkách, právech a povinnostech, které z uzavřené smlouvy vyplývají.

f.) Dárkový poukaz není možné směnit za peníze.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

a.) Poskytovatel je povinen zajistit vyčerpání služby, dárkového poukazu objednatelem nebo oprávněnou osobou v dohodnutém termínu.

b.) Reklamace je objednatel povinen uplatnit u poskytovatele písemně bez zbytečného odkladu a nejpozději do pěti dnů od čerpání akce nebo aktivity ze zakoupeného dárkového poukazu.

c.) Dojde-li k objektivním okolnostem nezávislým na vůli poskytovatele, z důvodu kterých nebylo možné plnění obsahu dárkového poukazu jeho objednatelem nebo oprávněným držitelem vůbec nebo jenom částečně, nevzniká tímto objednateli nárok na slevu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

d.) Oprávněný příjemce služby uvedený v rezervaci je povinen se dostavit v rezervovaném datu a hodině na místo konání služby, akce nebo aktivity. V případě, že se objednatel nebo oprávněný držitel dárkového poukazu na dané místo nedostaví, považuje se služba za vyčerpanou v případě nižší ceny služby propadnutí části kreditu hodnoty rezervované služby.

e.) Veškerých akcí a aktivit se oprávněný příjemce služby Účastní na svou vlastní odpovědnost. Veškeré informace o omezeních při čerpání nabízených akcí nebo aktivit jsou uvedeny na těchto internetových stránkách i na průvodních informacích, doručených osobě uvedené v objednávce. Objednatel nebo oprávněný držitel poukazu je povinen sám objektivně posoudit svoji fyzickou a psychickou způsobilost k bezpečnému čerpání objednané služby.

f.) V případě, že oprávněný držitel dárkového poukazu způsobí poskytovateli služeb v rámci čerpání objednané aktivity škodu, je povinen tuto sám uhradit. Osoba oprávněná čerpat akci nebo aktivitu uvedenou na dárkovém poukazu odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí nedodržením poskytnutých informací od odpovědné osoby poskytovatele služby.

g.) Všechny osoby mladší 15-ti let se musí dostavit na místo čerpání aktivity nebo akce v doprovodu dospělé osoby, tento doprovod je povinen zajistit oprávněný držitel dárkového poukazu nebo jeho objednatel.

h) Poskytovatel použije veškeré osobní údaje jemu poskytnuté v objednávce a rezervaci výhradně pro účely plnění této smlouvy, dále pro účely rezervace akce nebo aktivity a zajištění jejího plnění pro oprávněného držitele dárkového poukazu a pro svoje interní statistické a marketingové Účely.

i.) Zprostředkovatel nepoužije poskytnuté osobní údaje žádným třetím stranám, pokud to nebude nezbytné pro účely plnění předmětu této smlouvy.

j.) Objednatel i oprávněný držitel poukazu souhlasí s použitím jeho/jejích osobních údajů tj. jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail k účelům uvedeným v tomto bodě písm. h.) a to na dobu neurčitou.

k.) Objednatel i oprávněný držitel dárkového poukazu souhlasí s použitím jeho osobních kontaktních údajů k direct marketingovým aktivitám zprostředkovatele, ve kterých bude zprostředkovatel informovat o svých reklamních aktivitách a aktuálních nabídkách.

l.) Svůj souhlas s uchováváním a zpracováním osobních údajů může Objednatel i oprávněný držitel dárkového poukazu kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na emailovou adresu iveta@krasapece.cz nebo tuto skutečnost oznámí poskytovateli telefonicky na čísle + 420 777 016 110.

VI. Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé straně nejpozději 5 dnů po vzniku skutečnosti, na základě které je možné od této smlouvy odstoupit.

a.) Objednatel může od smlouvy odstoupit:

1.) Z důvodu porušení povinností poskytovatele stanovených touto smlouvou.
2.) Na základě občanského zákoníku – Spotřebitelské smlouvy – část I., hlava pátá par.53 odstavec 7 a to do 14 dnů, pokud již nenastalo plnění smluvního vztahu.

b.) Poskytovatel může od smlouvy odstoupit:

1.) Z důvodu porušení povinností objednatele nebo oprávněného držitele dárkového poukazu stanovených touto smlouvou bez náhrady škody.
2.) Z důvodu zrušení poskytování nabízených akcí nebo aktivit poskytovaných třetími stranami, o čemž je poskytovatel povinen informovat oprávněného držitele dárkového poukazu nebo objednatele nejpozději v den rezervace. V takovém případě nahradí poskytovatel objednateli službu v plné výši prostřednictvím jiné akce nebo aktivity ve stejné hodnotě.

VII. Závěrečná ustanovení

a.) Další vztahy mezi poskytovatelem a objednatelem, neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí platnými příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku České republiky.

b.) Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.5.2013.